Regulamin

REGULAMIN WYCIECZEK I WYPRAW MOTOROWYCH

§1.

Słowniczek

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, następujące wyrażenia oznaczają odpowiednio:

 • Organizator wyjazdu – autoryzowany Diler Kawasaki: Firma Tłokiński – Tomasz Tłokiński z siedzibą w Łodzi
  (NIP: 9471738537);
 • Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez Firma Tłokiński – Tomasz Tłokiński siedzibą w Łodzi, jako kierowca;
 • Pasażer – osoba biorąca udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez Firma Tłokiński – Tomasz Tłokiński siedzibą w Łodzi, lecz nie będąca kierowcą;
 • Impreza turystyczna – wyjazd zorganizowany przez Firma Tłokiński – Tomasz Tłokiński siedzibą w Łodzi, zwana dalej: Imprezą;
 • Opiekun wyprawy (imprezy) – osoba przewodnicząca Imprezie turystycznej, przedstawiciel Organizatora, uprawniony do podejmowania decyzji w jego imieniu.

§2.

Postanowienia ogólne

Zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej, Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu wypraw motorowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§3.

Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik Imprezy musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów ruchu drogowego oraz obowiązujących zwyczajów powszechnie przyjętych w danym kraju, w którym odbywa się Impreza oraz do nienaruszania praw osób trzecich;
  2. przestrzegania zasad wyjazdu określonych regulaminie oraz harmonogramie Imprezy;
  3. szczegółowego zapoznania się z planem podróży i trasą wyprawy, zwłaszcza pod kątem oceny własnych umiejętności i kondycji;
  4. posiadania ważnego dowodu osobistego, lub paszportu oraz – jeśli jest to wymagane w danym kraju – także wizy;
  5. w przypadku odbywania podróży na własnym motocyklu, we własnym pojeździe – posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej OC, ubezpieczenia ASSISTANCE oraz zadbanie o odpowiedni stan techniczny pojazdu;
  6. w przypadku odbywania podróży na motocyklu, lub w pojeździe nie będącym własnością Uczestnika – posiadania upoważnienia do użytkowania pojazdu od właściciela pojazdu, w tym także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i w formie właściwej do wymogów danego kraju;
  7. posiadania ważnego prawa jazdy, odpowiedniego dla rodzaju użytkowanego pojazdu, kategorii A, lub B, a jeśli Impreza organizowana jest poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – prawa jazdy kategorii A, lub B sporządzonego w języku angielskim lub Międzynarodowego Prawa Jazdy;
  8. posiadania urządzenia nawigacyjnego, zestawu kluczy podstawowych, zestawu naprawczego ogumienia, w tym w szczególności naboi, dętek, podstawowego sprzętu do samodzielnej wymiany opon i podstawowych materiałów eksploatacyjnych, w tym oleju i smaru do łańcucha, a także apteczki pierwszej pomocy;
  9. posiadania odpowiedniego ubrania dla rodzaju użytkowanego pojazdu, w szczególności w przypadku użytkowania motocykla – kasku, rękawic ochronnych, odzieży i obuwia ochronnego;
  10. wprowadzenia do własnego urządzenia nawigacyjnego punktów określonych w planie podróży, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu i  w przypadku niedopełnienia obowiązku, poniesienia mogących w związku z tym powstać kosztów;
  11. wykonywania poleceń Opiekuna imprezy;
  12. zaniechania spożywania alkoholu oraz środków odurzających w czasie trwania Imprezy.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że trasa Imprezy może przebiegać w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych, tj. po zmroku, bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze powietrza, podczas intensywnych opadów deszczu lub śniegu, czy też podczas silnego wiatru.

§4.

Obowiązki Pasażera

 1. Pasażer musi mieć ukończone co najmniej 13 lat.
 2. W przypadku, gdy Pasażer jest małoletni, wymagana jest pisemna zgoda Opiekuna prawnego na udział dziecka w Imprezie.
 3. Obowiązki Uczestnika wymienione w § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio do Pasażera.

§5.

Obowiązki Organizatora

 1. W dniu rozpoczęcia Imprezy Organizator przekazuje Uczestnikom tzw. ROAD BOOK, zawierający punkty określone w planie podróży, w szczególności hotele, parkingi i punkty wyrównawcze.
 2. Szczegółowe obowiązki Organizatora, zwłaszcza w zakresie zapewnienia ubezpieczenia, regulują OWUwIT będące integralną częścią umowy.

§6.

Prawa Opiekuna wyprawy

 1. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z udziału w Imprezie w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub Pasażer nie stosują się do postanowień Umowy, OWUwIT, Regulaminu lub harmonogramu Imprezy, a w szczególności w przypadku:
  • pozostawania przez Uczestnika lub Pasażera w stanie nietrzeźwości w czasie zaplanowanym w planie Imprezy na jazdę pojazdem;
  • nieposiadania przez Uczestnika umiejętności, warunków fizycznych i przygotowania technicznego lub odpowiedniego sprzętu do udziału w wyprawie;
  • niebezpiecznego zachowania Uczestnika na drodze, zagrażającemu życiu i zdrowiu pozostałych Uczestników ruchu drogowego.
 1. Opiekun wyprawy może przed rozpoczęciem Imprezy poddać weryfikacji umiejętności prowadzenia pojazdu przez Uczestnika.

§7.

Wykluczenie Uczestnika z Imprezy

 1. W przypadku wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z Imprezy, z przyczyn innych niż pozostawanie w stanie nietrzeźwości (§ 6 ust. 1 pkt 1) Organizator może – w miarę swoich możliwości – udzielić pomocy, zwłaszcza w transporcie osób, rzeczy czy sprzętu do kolejnego punktu Imprezy oraz do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia Imprezy, jednakże nie jest do tego zobowiązany.
 2. W przypadku wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z Imprezy z powodu pozostawania w stanie nietrzeźwości (§ 6 ust. 1 pkt 1) Organizator nie udziela pomocy, o której mowa w ust.1.

§8.

Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Imprezie Uczestnika, którego pojazd nie spełnia wymagań technicznych do pokonania trasy określonej w planie podróży.
 2. Organizator zaleca wykonanie przeglądu serwisowego w salonie autoryzowanego dealera danej marki pojazdu przed oddaniem go do transportu.
 3. Organizator nie zapewnia urządzeń nawigacyjnych, zestawów naprawczych czy jakichkolwiek materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
 1. Organizator nie zapewnia opieki medycznej.

§9.

Odwołanie imprezy i rezygnacja uczestnika

 1. Organizator może rozwiązać umowę i dokonać zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
  • ​​​​​​Na 10 dni przed rozpoczęciem wyjazdu nie osiągnie minimalnej ilości uczestników (minimalna ilość uczestników: 20).
  • W takim przypadku, uczestnik zostanie powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym dostępnym sposobem, a następnie również na piśmie lub na innym trwałym nośniku.
 2. Organizator zobowiązany jest powiadomić Uczestnika o rozwiązaniu umowy nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 3. Uczestnik rezygnując z wzięcia udziału w wyjeździe nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem wyjazdu otrzymuje 100% zwrotu płatności.
 4. Uczestnik rezygnując z wzięcia udziału w wyjeździe nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem wyjazdu otrzymuje 50% zwrotu płatności.
 5. Uczestnik rezygnując z wzięcia udziału w wyjeździe na 10 dni przed rozpoczęciem wyjazdu nie otrzyma zwrotu płatności.
 6. Organizator w ww. przypadkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy środków w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.

ZADZWOŃ